572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Rozwój społeczny i emocjonalny traktujemy jako równie ważny, co naukę przedmiotów szkolnych. W Szkole Lindego promujemy atmosferę współpracy, a błędy traktujemy jako sposobność do uczenia się, dające dzieciom możliwość nauki podejmowania decyzji, brania odpowiedzialności za swoje działania, współpracy, mówienia o swoich emocjach i słuchania siebie nawzajem. Uczniów Szkoły Lindego uczymy komunikować swoje potrzeby i mówić o swoich emocjach, brać pod uwagę uczucia i potrzeby innych, przestrzegać zasad szkolnych, brać odpowiedzialność za swoje zachowanie i akceptować jego konsekwencje.

Jeśli z jakichkolwiek powodów (opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wniosek rodzica, nauczyciela bądź samego ucznia) dziecko potrzebuje wsparcia, organizujemy indywidualne/grupowe konsultacje z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ze specjalistą terapii pedagogicznej, a także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

W Szkole Lindego od kilku lat promujemy edukację włączającą, będącą alternatywą dla klas i szkół integracyjnych. Do nauczania i wychowania uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi oraz uczniów z niepełnosprawnościami podchodzimy w sposób indywidualny, elastyczny i kreatywny. Dostosowując nasze metody i formy pracy, odpowiadamy na potrzeby naszych podopiecznych nie tylko w odniesieniu do procesu kształcenia czy wychowania, ale również przygotowania ich do dorosłości. Umiejętności i doświadczenie specjalistów i nauczycieli naszej Szkoły, są gwarantem pełnej indywidualizacji pracy z dzieckiem, w oparciu o jego potencjał oraz możliwości psychofizyczne.

Za pomoc psychologiczno-pedagogiczną w naszej Szkole odpowiadają Anna Kopaniak oraz Ilona Rzemieniuk