572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Szkoła Podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego powstała w 2014 r. Została założona przez Fundację Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe, której działania nawiązują do najlepszych tradycji edukacyjnych warszawskiej społeczności ewangelickiej.

Ewangelickie szkoły działały na terenie Polski do 1852 r., a ich wizytówką były dwa przedwojenne warszawskie gimnazja: męskie im. Mikołaja Reja i żeńskie im. Królewny Anny Wazówny.

Szkoła kontynuuje to dziedzictwo, dbając o harmonijny rozwój młodych ludzi.

Realizuje program wychowawczy i edukacyjny oparty na zasadach spisanych w Filozofii Szkoły:

Filozofia Szkoły zakłada, że wychowanie, obok nauczania, jest jednym z dwóch podstawowych zadań szkoły. Wychowawcy i nauczyciele wiele uwagi poświęcą kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży. W swojej pracy promują takie cechy osobowe, jak rzetelność, umiejętność brania odpowiedzialności za własne decyzje, współdziałanie z innymi ludźmi, szacunek wobec wszelkiej inności i pracowitość.

Społeczność Szkoły, swoją pracą, zmierza do wszechstronnego rozwoju dziecka, dąży do osiągnięcia harmonii w rozwoju intelektualnym, moralnym i fizycznym oraz do uzyskania pełnej zgodności między osobowością a działaniem w i na rzecz społeczeństwa. Wychowujemy uczniów w duchu prawdy, dobra i piękna, poznawania praw człowieka i otwartości na inne światopoglądy.

Nauczamy szacunku dla symboli narodowych i religijnych, tym samym rozwijając postawy patriotyczne. Szkoła uwzględnia sugestie, oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnej, a nasi uczniowie są inspirowani do włączania się w różne akcje oraz samodzielnego podejmowania wielu inicjatyw. Kultywujemy tradycje narodowe, regionalne, religijne, a także zwyczaje ludowe, będąc równocześnie otwartymi na kulturę Europy i Świata.

Szkoła dba o to, aby uczniowie otrzymywali wszechstronną wiedzę. Wskazuje, w jaki sposób można stale poszerzać horyzonty, m.in. poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych, poszukiwanie i wykorzystywanie różnych źródeł  informacji. Zmierzamy do tego, aby uczniowie poprawnie posługiwali się językiem ojczystym, posiadali bogaty zasób słów umożliwiający swobodną w różnych sytuacjach.

Pragniemy, aby nasi uczniowie mieli pozytywny obraz siebie, byli odporni psychicznie i przygotowani do zmieniającej się rzeczywistości. Aby mieli świadomość życiowej użyteczności własnej edukacji, postawy i systemu wartości.

Nauczyciele, w swojej codziennej pracy kierują się założeniem, że uczeń i jego rozwój znajdują się w centrum działań edukacyjnych. 

Chcemy, aby młodzi ludzie był samodzielni, twórczy, otwarci i śmiało rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą.

Poprzez różnorodne formy kształcenia uczniów (lekcje, projekty edukacyjne, koła zainteresowań, konkursy przedmiotowe, pracę zespołową i indywidualną, wycieczki oraz korzystanie z tekstów kultury) rozwijamy ich umiejętność logicznego myślenia, samodzielnej pracy, odpowiedzialnego działania i rozwiązywania problemów w twórczy sposób. Stworzyliśmy warunki do efektywnego współdziałania i pracy w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania decyzji oraz skutecznego działania zgodnie z obowiązującymi normami.

Ewangelicyzm kładzie duży nacisk na nauczanie i wychowanie. Szkoła Lindego jest otwarta na uczniów wszystkich wyznań. Jej ewangelickość ma związek nie tyle z wyznaniem ludzi, którzy ją zakładali i prowadzą, lecz z propagowanym przez nich systemem wartości, opartym na tradycjach chrześcijańskich, tolerancji, otwartości i protestanckim etosie.

Wiemy, że aby proces wychowawczy zakończył się sukcesem, niezbędna jest ścisła współpraca nauczycieli i rodziców, poparta pełną świadomością i akceptacją zasad i celów kształcenia. Dlatego, przy wzajemnym szacunku uczniów, rodziców i nauczycieli, dążymy do tego, aby nasza Szkoła była przyjazna, bezpieczna i życzliwa dla całej wspólnoty ją tworzącej.