572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Opłaty

Opłata rekrutacyjna do Szkoły wynosi 2000 (dwa tysiące) złotych, płatne w terminie do dwóch tygodni po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły i podpisaniu umowy edukacyjnej. Brak opłaty w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

Wysokość czesnego obowiązująca w danym roku szkolnym, zgodnie ze Statutem Szkoły, ogłaszana jest najpóźniej do końca czerwca roku poprzedzającego rozpoczęcie tego roku szkolnego.

W ramach opłaty czesnego zapewniamy:

  • opiekę w godzinach 7:30 – 18:00,
  • codzienne zajęcia dydaktyczne,
  • codzienne zajęcia z języka angielskiego, w tym zajęcia z native speakerem,
  • zajęcia ruchowe,
  • opiekę pedagoga i psychologa szkolnego,
  • 2 kółka dodatkowe,
  • projekty dodatkowe i okolicznościowe wydarzenia,
  • rozszerzenia programowe (po skierowaniu przez nauczyciela prowadzącego).

Numer konta bankowego Szkoły (na które należy wpłacić opłatę wpisową):

Bank Pekao SA Oddział III
ul. Tadeusza Czackiego 21/23
nr konta: 36 1240 1040 1111 0010 5955 5002

Opłaty tytułem czesnego dokonywane są na indywidualne subkonta przypisane do każdego ucznia.