572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Zasady rekrutacji do klasy Bilingual Linde (BL):

  • Rekrutacja do klas BL przebiega zgodnie z terminarzem rekrutacji.
  • Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji należy dostarczyć do Szkoły kserokopię świadectwa lub arkusza ocen uzyskanych na I pierwsze półrocze ze szkoły, do której obecnie dziecko uczęszcza.
  • Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy skontaktować się z sekretariatem Szkoły w celu otrzymania ankiety zgłoszeniowej.
  • O przebiegu procesu rekrutacji decyduje powołana przez dyrektora Szkoły komisja.
  • Na wynik rekrutacji ma wpływ analiza dostarczonych dokumentów oraz: wynik egzaminu pisemnego, wynik egzaminu ustnego, przebieg  rozmowy kadry zarządzającej szkołą  z rodzicami/opiekunami prawnymi. rekomendacja wychowawcy klasy (w przypadku uczniów Szkoły Lindego).
  • Ocena komisji jest ostateczna
  • Dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia dziecka.
  • O wyniku rozmowy rekrutacyjnej rodzice dziecka zostaną poinformowani zgodnie z terminarzem rekrutacji.