572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl
S.Linde

Patron Szkoły

Samuel Bogumił Linde – ojciec Samuela Bogumiła Lindego przybył do Polski ze Szwecji i osiadł w Toruniu, gdzie poznał swą przyszłą żonę, której rodzina z kolei pochodziła z Niemiec. Samuel Bogumił, najmłodszy z ich dzieci, kształcił się w Toruniu i na uniwersytecie w Lipsku. Tam też zainteresował się głębiej lingwistyką – językami biblijnymi, orientalnymi, a w końcu słowiańskimi, na rzecz których porzucił studia teologiczne.

Na uniwersytecie lipskim nauczał następnie języka polskiego. Równocześnie tłumaczył na niemiecki polskie teksty, miał też liczne kontakty z polskimi emigrantami, wśród których byli m.in. H. Kołłątaj i T. Kościuszko. W 1794 roku udał się do Warszawy, gdzie angażował się politycznie w klubie polskich jakobinów, a następnie do Wiednia, gdzie jako prywatny bibliotekarz J.M. Ossolińskiego gromadził dla niego książki. Tam też rozpoczął prace nad dziełem swojego życia „Słownikiem” języka polskiego, wydawanym następnie w latach 1807-1815 w sześciu tomach. W uznaniu za to dokonanie S.B. Lindemu przyznany został tytuł szlachecki z herbem „Słownik”.

S.B. Linde angażował się także w działalność edukacyjną i kształtowanie szkolnictwa polskiego. Od 1803 roku tworzył, a następnie prowadził na polecenie rządu pruskiego Liceum Warszawskie. Łączył w nim nowe wzorce niemieckie z dawnymi, stworzonymi przez Komisję Edukacji Narodowej. Dbał też o obecność elementów polskości w szkole. Był m.in. członkiem Izby Edukacyjnej i Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Zajmował się organizacją szkół średnich oraz tworzeniem programów dla szkół każdego stopnia. Jego pozycja, jako luteranina, stawała się jednak coraz słabsza ze względu na naciski Kościoła katolickiego na władze Księstwa Warszawskiego.

„Słownik” S.B. Lindego wył wydawany wielokrotnie w Polsce i za granicą. Ostatnie wydanie (reprint) pochodzi z lat 1994-95.

Opracowane na podstawie:

  1. Szturc, „Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w.”, Bielsko-Biała 1997
  2. „Polski Słownik Biograficzny”, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/samuel-bogumil-linde#text [dostęp z dn.: 27.03.2021]