572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Zasady rekrutacji do klasy 1:

 • Rekrutacja do klas 1 przebiega zgodnie z terminarzem rekrutacji.
 • Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji należy dostarczyć do Szkoły kserokopię opinii o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu.
 • Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy przesłać do końca stycznia 2023 r. ankietę zgłoszeniową do Sekretariatu Szkoły sekretariat@linde.waw.pl oraz dokonać opłaty wstępnej za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 250 zł (przelewem na konto Fundacji: 54 1240 1040 1111 0010 4235 2795 do 1.02.2023 r. lub gotówką w kasie Szkoły w dniu spotkania rekrutacyjnego). 
 • Spotkanie rekrutacyjne dla dzieci odbędzie się 4 lutego 2023 r. w godzinach 10:00-13:00. 
 • O przebiegu procesu rekrutacji decyduje powołana przez dyrektora Szkoły komisja.
 • Na wynik rekrutacji ma wpływ analiza dostarczonych dokumentów oraz przebieg uczestnictwa dziecka w spotkaniu rekrutacyjnym.

 

 • Ocena komisji jest ostateczna.
 • Dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia dziecka.
 • Dzieci uczeszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO nie biorą udziału w spotkaniu rekrutacyjnym. Obserwacja dzieci prowadzona jest podczas zajęć w Przedszkolu Szkrabki.
 • O wyniku rozmowy rekrutacyjnej rodzice dziecka zostaną poinformowani zgodnie z terminarzem rekrutacji.
 • W terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły, należy podpisać Umowę edukacyjną i wpłacić opłatę rekrutacyjną.
 • Niewpłacenie opłaty rekrutacyjnej w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.
 • Po wyczerpaniu miejsc w klasach I rodzice/opiekunowie prawni kandydatów są informowani o możliwości wpisania dziecka na listę rezerwową.