572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Zasady rekrutacji do klasy 1:

 • Rekrutacja do klas 1 przebiega zgodnie z terminarzem rekrutacji.
 • Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji należy dostarczyć do Szkoły kserokopię opinii o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu (w przypadku rekrutacji do klasy pierwszej) lub kserokopię świadectwa/arkusza ocen uzyskanych na I pierwsze półrocze ze szkoły, do której obecnie dziecko uczęszcza.
 • Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy skontaktować się z sekretariatem Szkoły w celu otrzymania ankiety zgłoszeniowej.
 • O przebiegu procesu rekrutacji decyduje powołana przez dyrektora Szkoły komisja.
 • Na wynik rekrutacji ma wpływ analiza dostarczonych dokumentów oraz: przebieg uczestnictwa dziecka w lekcjach próbnych, przebieg  rozmowy kadry zarządzającej Szkołą  z rodzicami/opiekunami prawnymi, przebieg spotkania dziecka z  wyznaczonym nauczycielem, pedagogiem lub psychologiem Szkoły Lindego.

 

 • Ocena komisji jest ostateczna.
 • Dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia dziecka.
 • O wyniku rozmowy rekrutacyjnej rodzice dziecka zostaną poinformowani zgodnie z terminarzem rekrutacji.
 • W terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły, należy podpisać Umowę edukacyjną i wpłacić opłatę rekrutacyjną. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą zostać poproszeni o szybsze podjęcie decyzji.
 • Niewpłacenie opłaty rekrutacyjnej w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.
 • Po wyczerpaniu miejsc w klasach I rodzice/opiekunowie prawni kandydatów są informowani o możliwości wpisania dziecka na listę rezerwową: na liście rezerwowej może się znaleźć maksymalnie 10 kandydatów, rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o podpisanie umowy edukacyjnej oraz w ciągu 5 dni o wpłacenie połowy opłaty rekrutacyjnej, przy czym kwota ta będzie bezzwłocznie oddana w momencie zrezygnowania z miejsca na liście rezerwowej, po otrzymaniu informacji o wolnym miejscu i podjęciu decyzji przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata o podjęciu nauki w Szkole Lindego, rodzice zostaną poproszeni o wpłatę drugiej części opłaty rekrutacyjnej.