572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Zasady rekrutacji do klasy 1:

 • Rekrutację na rok szkolny 2024/2025 rozpoczniemy w styczniu. Już teraz zachęcamy do przesłania ankiety zgłoszeniowej na adres mailowy Szkoły.Spotkanie informacyjne dotyczące klasy 1 odbędzie się 31 stycznia 2024 r. godzinie 17:00.Dzień Otwarty, skierowany do Dzieci i Rodziców przyszłych pierwszoklasistów, odbędzie się 17 lutego 2024 r.  w godzinach 10:00-11:30.Spotkania rekrutacyjne zaplanowane są na sobotę 24 lutego 2024 r. 

  Ogłoszenie wyników rekrutacji – do końca lutego 2024 r. 

  Serdecznie zapraszamy!

  W celu wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej do obecnych klas 1-8  w ramach dostępnych miejsc prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły:

  sekretariat@linde.waw.pl

  tel. 572 713 508 lub 531 527 050

 • Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy przesłać do 16 lutego 2024 r. ankietę zgłoszeniową do Sekretariatu Szkoły sekretariat@linde.waw.pl oraz dokonać opłaty wstępnej za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 250 zł (przelewem na konto Fundacji: 54 1240 1040 1111 0010 4235 2795)  do dnia spotkania rekrutacyjnego. 
 • Do 16 lutego 2024 r. należy również dostarczyć do Szkoły kserokopię opinii o funkcjonowaniu dziecka w Przedszkolu. W przypadku rekrutacji do dwujęzycznej klasy 1 należy dostarczyć również  rekomendację nauczyciela prowadzącego język angielski w dotychczasowym Przedszkolu. Dokumenty można przesłać drogą mailową. 
 • O przebiegu procesu rekrutacji decyduje powołana przez dyrektora Szkoły komisja.
 • Na wynik rekrutacji ma wpływ analiza dostarczonych dokumentów oraz przebieg uczestnictwa dziecka w spotkaniu rekrutacyjnym.

 

 • Ocena komisji jest ostateczna.
 • Dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia dziecka.
 • Dzieci uczeszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO nie biorą udziału w spotkaniu rekrutacyjnym. Obserwacja dzieci prowadzona jest podczas zajęć w Przedszkolu Szkrabki.
 • O wyniku rozmowy rekrutacyjnej rodzice dziecka zostaną poinformowani zgodnie z terminarzem rekrutacji.
 • W terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły, należy podpisać Umowę edukacyjną i wpłacić opłatę rekrutacyjną.
 • Niewpłacenie opłaty rekrutacyjnej w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.
 • Po wyczerpaniu miejsc w klasach I rodzice/opiekunowie prawni kandydatów są informowani o możliwości wpisania dziecka na listę rezerwową.