Zasady rekrutacji

 1. O przyjęciu dziecka do Szkoły decyduje:
  1. zaakceptowanie przez Rodziców Statutu Szkoły Podstawowej oraz Regulaminu Zasady Dobrego Zachowania;
  2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej komisji powołanej przez Dyrektora Szkoły  z rodzicami/opiekunami prawnymi;
  3. przebieg spotkania/zabawy dziecka w grupie rówieśniczej w obecności pedagoga i nauczycieli Szkoły;
  4. jeżeli Rodzice posiadają, to przed rozmową rekrutacyjną przynoszą kserokopię opinii o funkcjonowaniu dziecka z Przedszkola;
  5. ocena komisji jest ostateczna.
 2. Dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia takiego dziecka.
 3. O wyniku rozmowy rekrutacyjnej Rodzice dziecka zostaną poinformowani w czasie określonym na zebraniu informacyjnym.
 4. W terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły, należy podpisać Umowę edukacyjną i wpłacić opłatę rekrutacyjną. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą zostać poproszeni o szybsze podjęcie decyzji.
 5. Niewpłacenie opłaty rekrutacyjnej w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.
 6. Po wyczerpaniu miejsc w klasach I i klasach 0, rodzice kandydatów są informowani o możliwości wpisania dziecka na listę rezerwową.
  1. na liście rezerwowej może się znaleźć maksymalnie 10 kandydatów;
  2. rodzice proszeni są o podpisanie umowy edukacyjnej oraz w ciągu 5 dni wpłacenie połowy opłaty rekrutacyjnej, przy czym kwota ta będzie bezzwłocznie oddana w momencie zrezygnowania z miejsca na liście rezerwowej;
  3. po otrzymaniu informacji o wolnym miejscu i podjęciu decyzji przez rodziców kandydata o podjęciu nauki w szkole Lindego, rodzice zostaną poproszeni o wpłatę drugiej części opłaty rekrutacyjnej.

“Filozofia Szkoły”

“Program szkoły”

Ankieta Zgłoszeniowa