Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja do Szkoły trwa przez cały rok w ramach dostępnych miejsc.
 2. Rekrutacja do klas pierwszych przebiega zgodnie z terminarzem rekrutacji.
 3. Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji należy dostarczyć do Szkoły kserokopię opinii o funkcjonowaniu dziecka w Przedszkolu (w przypadku rekrutacji do klasy pierwszej) lub kserokopię świadectwa/arkusza ocen uzyskanych na I pierwsze półrocze ze Szkoły do której obecnie dziecko uczęszcza.
 4. Wzięcie udziału w procesie rekrutacji oznacza zapoznanie się przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka/ucznia i zaakceptowanie Statutu Szkoły oraz  Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
 5. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy wypełnić ankietę zgłoszeniową i przesłać ją na adres sekretariat@linde.waw.pl
 6. O przebiegu procesu rekrutacji decyduje powołana przez Dyrektora Szkoły komisja.
 7. Na wynik rekrutacji ma wpływ analiza dostarczonych dokumentów oraz:
  • przebieg uczestnictwa dziecka w lekcjach online;
  • przebieg  rozmowy kadry zarządzającej Szkołą  z rodzicami/opiekunami prawnymi;
  • przebieg spotkania dziecka z  pedagogiem/psychologiem/nauczycielem Szkoły.
 8. Ocena komisji jest ostateczna.
 9. Dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia dziecka.
 10. O wyniku rozmowy rekrutacyjnej Rodzice dziecka zostaną poinformowani zgodnie z terminarzem rekrutacji.
 11. W terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły, należy podpisać Umowę edukacyjną i wpłacić opłatę rekrutacyjną. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą zostać poproszeni o szybsze podjęcie decyzji.
 12. Niewpłacenie opłaty rekrutacyjnej w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.
 13. Po wyczerpaniu miejsc w klasach I, rodzice/opiekunowie prawni kandydatów są informowani o możliwości wpisania dziecka na listę rezerwową:
  • na liście rezerwowej może się znaleźć maksymalnie 10 kandydatów;
  • rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o podpisanie umowy edukacyjnej oraz w ciągu 5 dni wpłacenie połowy opłaty rekrutacyjnej, przy czym kwota ta będzie bezzwłocznie oddana w momencie zrezygnowania z miejsca na liście rezerwowej;
  • po otrzymaniu informacji o wolnym miejscu i podjęciu decyzji przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata o podjęciu nauki w Szkole Lindego, rodzice zostaną poproszeni o wpłatę drugiej części opłaty rekrutacyjnej.

Filozofia Szkoły

Program szkoły

Ankieta Zgłoszeniowa