572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Program nauczania

Program Szkoły Lindego bazuje na wszechstronnym rozwoju dziecka, szukaniu i rozwijaniu jego mocnych stron przy jednoczesnej pracy nad ewentualnymi trudnościami. W naszej Szkole chcemy aby każde dziecko czuło się ważne. Nie ma dla nas talentów bardziej lub mniej wartościowych i zasługujących przez to na mniej poważne traktowanie. Dla nas edukacja jest drogą w której nauczyciel towarzyszy dziecku wspierając je oraz budując z dzieckiem więź i pozostając z nim w dobrej relacji. Praca nad osiągnięciem przez uczniów wysokich kompetencji z zakresu nauczanych przedmiotów jest dla nas równie ważna jak wspieranie młodego człowieka w jego emocjonalnym rozwoju i uwrażliwianie go na otaczający świat i ludzi. Pokazujemy naszym uczniom, że każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne zdolności i słabości oraz że właśnie w różnorodności tkwi siła i piękno.

Wartości

Wychowanie, obok nauczania, jest jednym z dwóch podstawowych zadań Szkoły. Wychowawcy i nauczyciele wiele uwagi poświęcają kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży. W swojej pracy promujemy takie cechy osobowe jak: rzetelność, umiejętność brania odpowiedzialności za własne decyzje, współdziałanie z innymi ludźmi, szacunek wobec wszelkiej inności, pracowitość. Chcemy wychowywać naszych uczniów w oparciu o uniwersalne wartości i pojęcia prawdy, dobra i piękna.

Współodpowiedzialność za proces uczenia się –  pedagogika Planu Daltońskiego

Szkoła dba, aby uczniowie byli nie tylko odbiorcami wiedzy, ale integralną częścią procesu edukacji. Pragniemy, aby nasz uczeń miał pozytywny obraz siebie, był odporny psychicznie i przygotowany do zmieniającej się rzeczywistości. Chcemy, aby miał świadomość życiowej użyteczności własnej edukacji i współodpowiedzialności za nią. W tym celu w codziennej pracy stosujemy w klasach młodszych elementy pedagogiki Planu Daltońskiego oraz na każdym etapie kształcenia pracujemy Metodą Projektów (m.in. eduScrum). Pozwala to naszym uczniom organizować indywidualną pracę, planować obowiązki oraz od najmłodszych klas szkoły podstawowej – poczucie bycia podmiotem edukacji.

 

 Wszechstronny rozwój 

Poprzez różnorodne formy kształcenia uczniów (lekcje, projekty edukacyjne, koła zainteresowań, konkursy przedmiotowe, pracę zespołową i indywidualną, wycieczki, korzystanie z tekstów kultury, udział w akcjach charytatywnych) rozwijamy umiejętność logicznego myślenia, samodzielnej pracy, odpowiedzialnego działania i rozwiązywania problemów w twórczy sposób. Tworzymy warunki do efektywnego współdziałania i pracy w zespole oraz budowania więzi międzyludzkich.

Muzyka

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna to szczególne zadanie jakie Szkoła Lindego realizuje w ramach zajęć z edukacji muzycznej, opartych na zasadniczych filarach takich jak śpiew i mowa, ruch z muzyką, tworzenie i percepcja muzyki. Poznawanie przez uczniów podstaw wiedzy muzycznej oraz rozbudzanie zamiłowania do muzyki wzbogacone jest przez rozwijanie uzdolnień muzycznych ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji, naturalnej potrzeby ekspresji twórczej ucznia, umiejętności muzykowania zespołowego, a także kształcenie wyobraźni artystycznej.