Program

W naszej Szkole wykorzystujemy elementy pedagogiki Planu Daltońskiego oraz kontynuujemy, rozpoczętą w Przedszkolu Szkrabki, realizację programu Pani Profesor E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, kształtującego umiejętności matematyczne. Dbamy o to żeby uczeń i jego rozwój, znajdowali się w centrum działań edukacyjnych. Wśród wielu metod nauczania nauczyciele i uczniowie wykorzystują autorską metodę projektów,

Program Szkoły Lindego został oparty na tym, co uważamy za najważniejsze w kształceniu i wychowaniu dziecka:

WARTOŚCI

Wychowanie, obok nauczania, jest jednym z dwóch podstawowych zadań szkoły. Wychowawcy i nauczyciele wiele uwagi poświęcają kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży. W swojej pracy promują takie cechy osobowe jak: rzetelność, umiejętność brania odpowiedzialności za własne decyzje, współdziałanie z innymi ludźmi, szacunek wobec wszelkiej inności, pracowitość. Chcemy wychowywać naszych uczniów w oparciu o uniwersalne wartości i pojęcia prawdy, dobra i piękna.

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ

Poprzez różnorodne formy kształcenia uczniów (lekcje, projekty edukacyjne, koła zainteresowań, konkursy przedmiotowe, pracę zespołową i indywidualną, wycieczki oraz korzystanie z tekstów kultury) rozwijamy umiejętność logicznego myślenia, samodzielnej pracy, odpowiedzialnego działania i rozwiązywania problemów w twórczy sposób. Tworzymy warunki do efektywnego współdziałania i pracy w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania decyzji oraz skutecznego działania zgodnie z obowiązującymi normami.

WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PROCES UCZENIA SIĘ

Szkoła dba, aby uczniowie byli nie tylko odbiorcami wiedzy, ale integralną częścią procesu edukacji. Pragniemy, aby nasz uczeń miał pozytywny obraz siebie, był odporny psychicznie i przygotowany do zmieniającej się rzeczywistości. Chcemy, aby miał świadomość życiowej użyteczności własnej edukacji i współodpowiedzialności za nią. W tym celu stosujemy, podobnie jak w Przedszkolu, elementy Planu Daltońskiego w pracy z uczniami. Pozwala to naszym uczniom organizować indywidualną pracę, planować obowiązki oraz od najmłodszych klas szkoły podstawowej – poczucie bycia podmiotem edukacji.

MATEMATYKA

Matematykę przedstawiamy uczniom jako drogę do zrozumienia i rozwiązywania problemów codzienności. Pokazujemy ją w działaniu, udowadniając, że nie jest oderwaną od życia abstrakcją. Staramy się znaleźć ciekawe zadania, kreatywne zagadki i logiczne wyzwania by świat liczb stawał się ciekawy i godny poznania. Uczymy solidnych podstaw, ale rozwijamy także matematyczne talenty prowadząc dedykowane zajęcia dla uczniów zdolnych. Realizujemy projekty łączące różne przedmioty pokazując, że matematyka to nie tylko zbiór zadań. Organizujemy dni szczególnie poświęcone naukom ścisłym – Tydzień przedsiębiorczości, Maraton Matematyczny czy Noc Nauki, bierzemy też udział w międzynarodowych wspólnych edukacyjnych wyzwaniach -Dniu Tabliczki Mnożenia czy Dniu liczby Pi. Staramy się zachęcić jak najszersze grono uczniów do polubienia Matematyki wierząc, że sympatia do przedmiotu zmieni się w wewnętrzną motywację.

JĘZYKI OBCE

Znajomość języków obcych jest w dzisiejszych czasach ogromnie ważna, z czego doskonale zdajemy sobie sprawę. Świadomi faktu, że wczesne rozpoczęcie nauki i stały kontakt  z językiem dają szansę na osiągnięcie w przyszłości płynności w mówieniu i nienagannej wymowy,  w naszych placówkach oferujemy intensywne zajęcia już od najmłodszych lat.  

Na etapie nauczania początkowego realizowany jest program  Język angielski w zintegrowanym nauczaniu początkowym. Program nauczania dla klas 1-3 szkoły podstawowej. I etap edukacyjny Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty Szulc-Kurpaski, zgodny z nową Podstawą Programową. Podczas zajęć regularnych pracujemy z podręcznikami wydawnictwa Oxford University Press Incredible English Starter, Incredible English 1 oraz Incredible English 2, z którymi możecie się Państwo bliżej zapoznać na stronie wydawnictwa. Zajęcia warsztatowe prowadzone są według programu autorskiego, realizowanego w oparciu o anglojęzyczną literaturę dziecięcą oraz różnego rodzaju materiały edukacyjne.

Dodatkowo, dla chętnych, proponujemy zajęcia z francuskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego, prowadzone indywidualnie lub grupowo.

MUZYKA

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna to szczególne zadanie jakie Szkoła Lindego realizuje w ramach zajęć z edukacji muzycznej, opartych na zasadniczych filarach takich jak śpiew i mowa, ruch z muzyką, tworzenie i percepcja muzyki. Poznawanie przez uczniów podstaw wiedzy muzycznej oraz rozbudzanie zamiłowania do muzyki wzbogacone jest przez rozwijanie uzdolnień muzycznych ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji, naturalnej potrzeby ekspresji twórczej ucznia, umiejętności muzykowania zespołowego, a także kształcenie wyobraźni artystycznej.

ZAJĘCIA RUCHOWE

W Szkole Lindego otaczamy troską wszystkie sfery rozwoju dzieci, dlatego też ze szczególną uwagą pochylamy się nad rozwojem ruchowym dzieci. W programie Szkoły znajdują się obowiązkowe zajęcia z pływania, gimnastyka oraz codzienne gry i zabawy ruchowe.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Wychodząc z założenia, że edukacja dziecka jest wypadkową podmiotowości dziecka, systemu edukacji i wpływu rodziny, w naszej Szkole wiele uwagi poświęcamy różnorodnym formom współpracy z rodzicami. Dbamy o dobry przepływ informacji pomiędzy Rodzicami i nauczycielami, organizujemy wspólne uroczystości.