Program

W naszej Szkole wykorzystujemy elementy pedagogiki Planu Daltońskiego oraz kontynuujemy, rozpoczętą w Przedszkolu Szkrabki, realizację programu Pani Profesor E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, kształtującego umiejętności matematyczne. W swojej codziennej pracy nauczyciele i uczniowie wykorzystują autorską metodę projektów, a także opierają się na ogólnopolskim programie “Szkoła zarządzająca wiedzą”. Zgodnie z jego ideą, uczeń i jego rozwój, znajdują się w centrum działań edukacyjnych.

Program Szkoły Lindego został oparty na tym, co uważamy za najważniejsze w kształceniu i wychowaniu dziecka:

WARTOŚCI

Wychowanie, obok nauczania, jest jednym z dwóch podstawowych zadań szkoły. Wychowawcy i nauczyciele wiele uwagi poświęcają kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży. W swojej pracy promują takie cechy osobowe jak: rzetelność, umiejętność brania odpowiedzialności za własne decyzje, współdziałanie z innymi ludźmi, szacunek wobec wszelkiej inności, pracowitość. Chcemy wychowywać naszych uczniów w oparciu o uniwersalne wartości i pojęcia prawdy, dobra i piękna.

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ

Poprzez różnorodne formy kształcenia uczniów (lekcje, projekty edukacyjne, koła zainteresowań, konkursy przedmiotowe, pracę zespołową i indywidualną, wycieczki oraz korzystanie z tekstów kultury) rozwijamy umiejętność logicznego myślenia, samodzielnej pracy, odpowiedzialnego działania i rozwiązywania problemów w twórczy sposób. Tworzymy warunki do efektywnego współdziałania i pracy w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania decyzji oraz skutecznego działania zgodnie z obowiązującymi normami.

WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PROCES UCZENIA SIĘ

Szkoła dba, aby uczniowie byli nie tylko odbiorcami wiedzy, ale integralną częścią procesu edukacji. Pragniemy, aby nasz uczeń miał pozytywny obraz siebie, był odporny psychicznie i przygotowany do zmieniającej się rzeczywistości. Chcemy, aby miał świadomość życiowej użyteczności własnej edukacji i współodpowiedzialności za nią. W tym celu stosujemy, podobnie jak w Przedszkolu, elementy Planu Daltońskiego w pracy z uczniami. Pozwala to naszym uczniom organizować indywidualną pracę, planować obowiązki oraz od najmłodszych klas szkoły podstawowej – poczucie bycia podmiotem edukacji.

MATEMATYKA

Przedstawiamy naszym uczniom matematykę jako fascynujące zajęcia opisujące świat, jako przygodę z liczbami i kreatywną zabawę porządkującą informacje. W tym celu realizujemy autorski program pani prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, kształtujący umiejętności matematyczne.

JĘZYKI OBCE

Znajomość języków obcych jest w dzisiejszych czasach ogromnie ważna, z czego doskonale zdajemy sobie sprawę. Świadomi faktu, że wczesne rozpoczęcie nauki i stały kontakt  z językiem dają szansę na osiągnięcie w przyszłości płynności w mówieniu i nienagannej wymowy,  w naszych placówkach oferujemy intensywne zajęcia już od najmłodszych lat.  

Język angielski odbywa się u nas 5 razy w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku zajęcia prowadzone są w małych grupach w oparciu o materiał zawarty w podręcznikach serii Incredible English wydawnictwa Oxford University Press. Raz w tygodniu odbywają się warsztaty, mające na celu podsumowanie i  utrwalenie lub rozszerzenie słownictwa z zakresu poruszanej tematyki.

Na etapie nauczania początkowego realizowany jest program  Język angielski w zintegrowanym nauczaniu początkowym. Program nauczania dla klas 1-3 szkoły podstawowej. I etap edukacyjny Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty Szulc-Kurpaski, zgodny z nową Podstawą Programową. Podczas zajęć regularnych pracujemy z podręcznikami wydawnictwa Oxford University Press Incredible English Starter, Incredible English 1 oraz Incredible English 2, z którymi możecie się Państwo bliżej zapoznać na stronie wydawnictwa. Zajęcia warsztatowe prowadzone są według programu autorskiego, realizowanego w oparciu o anglojęzyczną literaturę dziecięcą oraz różnego rodzaju materiały edukacyjne.

Dodatkowo, dla chętnych, proponujemy zajęcia z francuskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego, prowadzone indywidualnie lub grupowo.

MUZYKA

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna to szczególne zadanie jakie Szkoła Lindego realizuje w ramach zajęć z edukacji muzycznej, opartych na zasadniczych filarach takich jak śpiew i mowa, ruch z muzyką, tworzenie i percepcja muzyki. Poznawanie przez uczniów podstaw wiedzy muzycznej oraz rozbudzanie zamiłowania do muzyki wzbogacone jest przez rozwijanie uzdolnień muzycznych ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji, naturalnej potrzeby ekspresji twórczej ucznia, umiejętności muzykowania zespołowego, a także kształcenie wyobraźni artystycznej.

ZAJĘCIA RUCHOWE

W Szkole Lindego otaczamy troską wszystkie sfery rozwoju dzieci, dlatego też ze szczególną uwagą pochylamy się nad rozwojem ruchowym dzieci. W programie Szkoły znajdują się obowiązkowe zajęcia z pływania, gimnastyka oraz codzienne gry i zabawy ruchowe.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Wychodząc z założenia, że edukacja dziecka jest wypadkową podmiotowości dziecka, systemu edukacji i wpływu rodziny, w naszej Szkole wiele uwagi poświęcamy różnorodnym formom współpracy z rodzicami. Dbamy o dobry przepływ informacji pomiędzy Rodzicami i nauczycielami, organizujemy wspólne uroczystości.