Opłaty

 • Opłata rekrutacyjna do szkoły wynosi 2000 (dwa tysiące) złotych, płatne w terminie do dwóch tygodni po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły i podpisaniu Umowy edukacyjnej. Brak opłaty w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.
 • Czesne.

W ramach opłaty czesnego zapewniamy:

 • opiekę w godzinach 7:30 – 18:00
 • codzienne zajęcia dydaktyczne w godzinach 8:00 – 15:25
 • codzienne zajęcia z języka angielskiego, w tym zajęcia z native speakerem
 • zajęcia na basenie – raz w tygodniu
 • zajęcia z muzyki
 • gimnastykę
 • opiekę pedagoga szkolnego
 • zorganizowane tematyczne zajęcia w świetlicy szkolnej dla zainteresowanych dzieci – zajęcia techniczne,  plastyczne, gry i zabawy
 • okolicznościowe imprezy, spotkania dla Rodziców, bale, spotkania z ciekawymi gośćmi itp

Bank Pekao SA Oddział III
ul. Tadeusza Czackiego 21/23
nr konta: 36 1240 1040 1111 0010 5955 5002