Opłaty

  • Opłata rekrutacyjna do szkoły wynosi 2000 (dwa tysiące) złotych, płatne w terminie do dwóch tygodni po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły i podpisaniu Umowy edukacyjnej. Brak opłaty w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.
  • Czesne.

W ramach opłaty czesnego zapewniamy:

  • opiekę w godzinach 7:30 – 18:00;
  • codzienne zajęcia dydaktyczne w godzinach 8:00 – 15:25;
  • codzienne zajęcia z języka angielskiego, w tym zajęcia z native speakerem;
  • zajęcia ruchowe;
  • opiekę pedagoga szkolnego;
  • zorganizowane tematyczne popołudniowe zajęcia dla zainteresowanych dzieci – zajęcia techniczne,  plastyczne, gry i zabawy
  • okolicznościowe imprezy, spotkania dla Rodziców, bale, spotkania z ciekawymi gośćmi itp

Bank Pekao SA Oddział III
ul. Tadeusza Czackiego 21/23
nr konta: 36 1240 1040 1111 0010 5955 5002