Kadra

Nasi nauczyciele to osoby, dla których praca jest pasją, ciągle doskonalący się zarówno poprzez studia podyplomowe jak i warsztaty. Wszyscy wychowawcy i nauczyciele mają pełne kwalifikacje do nauczania dzieci w klasach I-III oraz IV-VIII.

Nauczyciele odbyli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.
Szkoła prowadzi politykę kadrową, mającą na celu długofalową współpracę z nauczycielami.

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska – Prezes Zarządu Fundacji ETO

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAPrezes Zarządu Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe. Absolwentka Wydziału Rolniczego SGGW, w ramach studiów podyplomowych ukończyła Pedagogikę, Informatykę dla nauczycieli, Matematykę,  Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia na odległość (e-learning), oraz Zarządzanie Oświatą na UW. Pracowała jako nauczycielka w gimnazjum, była wicedyrektorem w szkole społecznej STO. W chwili obecnej Prezes Zarządu Fundacji i Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Fundacji ETO. Członek Rady Parafialnej obecnej kadencji. Mężatka, ma córkę Annę Magdalenę  oraz wnuki Julię i Kazika.

A

Małgorzata Kwiatkowska – Dyrektor Szkoły Lindego, Członek Zarządu Fundacji ETO

GOSIA-199x300Absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog społeczny. Wiele lat spędziła poza Polską – mieszkała w Etiopii, Belgii i Holandii, stykając się z różnymi kręgami kulturowymi i systemami oświatowymi. Założycielka Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Osstoja” w Holandii oraz działającej przy nim Polskiej Szkoły i Klubu Malucha. Związana z placówkami Fundacji ETO od początku ich istnienia. Mężatka, mama Jagusi, Hani oraz Zosi.

A

A

Wojciech Wnuk – Kierownik Zespołu Psychologiczno-pedagogicznego, psycholog/pedagog szkolny

Absolwent studiów magisterskich z pedagogiki pracy socjalnej na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze oraz studiów magisterskich z psychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z terapii zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze oraz studia podyplomowe z psychotraumatologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie procesu certyfikacyjnego. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży, interwencją kryzysową i terapią osób po traumie, pomocą psychologiczną, krótkoterminową terapią i wsparciem w bieżących kryzysach, doradztwem, wspomaganiem kompetencji wychowawczych dla rodziców, konsultacjami zawodowymi, prowadzeniem warsztatów oraz tematycznych treningów rozwojowych. Jego praca podlega stałej superwizji. Uczestniczył w Programie Terapeutycznym TRAKT dla ofiar wypadków komunikacyjnych i zmagających się z zespołem stresu pourazowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, świetlicach socjoterapeutycznych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

A

Paulina Jarzyna – Kierownik Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej, nauczycielka w klasie 3a;

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS i Wydziału Pedagogicznego UW w zakresie specjalności pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna oraz edukacja plastyczna. Współpracowała przy projektach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży m.in. z Ośrodkiem Edukacji Muzealnej Muzeum Łazienki Królewskie i Narodowa Galeria Sztuki Zachęta. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. W centrum jej zainteresowań są przede wszystkim dzieci, ale także sztuka, pod każdą postacią- malarstwo, historia sztuki, design, architektura, fotografia, teatr, literatura, podróże i to właśnie miłością do nich chce zaszczepiać najmłodszych, dbając o ich wszechstronny i równomierny rozwój. Często powtarza, że kiedy myślimy o tych mądrych, dobrych i inteligentnych, o filozofach, wynalazcach i marzycielach – o ludziach, którzy zmieniają oblicze świata – zawsze należy pamiętać, że także oni kiedyś byli dziećmi i musieli się wszystkiego uczyć. To daje to siłę do próbowania.

A

Ewa Sojka – Kierownik Zespołu Języków Obcych 

Ewa SojkaAbsolwentka Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Teologii ewangelickiej oraz Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (w tym roczny pobyt w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn). 12 letnie doświadczenie zawodowe zdobywała ucząc dzieci na wszystkich poziomach edukacyjnych – przedszkole, szkoła podstawowa.

A

A

Magdalena Wajzner-Barska –  Kierownik Zespołu Humanistyczo-Artystycznego nauczycielka edukacji muzycznej;

Magdalena Wajzner-zdjęcieMagdalena Wajzner-Barska – propagatorka idei Emila Jaques-Dalcroze’a, twórcy metody Rytmiki. Wierzy że miłość do muzyki można rozwinąć poprzez naukę, i że jeśli dziecko nabędzie w szkole zamiłowania do muzyki, zachowa je przez całe swoje życie. Uczenie muzyki porównuje z procesem uczenia się języka ojczystego, w którym pierwotną rolę odgrywa słuchanie i praktykowanie. Najważniejszym celem jest dla niej rozbudzenie emocjonalnego stosunku dziecka do muzyki.

Magdalena Wajzner-Barska ukończyła specjalność Rytmika na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Doświadczenie pedagogiczne zdobywała pracując w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jest doktorem sztuki w dyscyplinie rytmika i taniec. Pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Jest laureatką Nagrody Indywidualnej II stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce przyznanej przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (2011).

Poza pracą pedagogiczną Magdalena Wajzner-Barska prowadzi działalność artystyczną. Tworzy interpretacje ruchowe utworów muzycznych. W jej działaniach szczególne miejsce zajmują projekty multimedialne. Eksperymentuje ze światłem, grafiką, sztuką video, diaporamą, poezją wizualną. Jest także współautorką projektów audiowizualnych/performance’ów realizowanych z artystami innych dziedzin. Ponadto występuje jako wykonawca improwizując ruchem, wokalnie i na fortepianie (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej, Łazienki Królewskie).

A

Agnieszka Urbańska – Kierownik Świetlicy

A

Anna Kopaniak – pedagog klas starszych

2014-01-28 12.33.14Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie specjalności pedagogika ogólna, przedszkolna oraz społeczno-wychowawcza, a także studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie Terapii Pedagogicznej z rozszerzonym modułem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Koordynator warsztatów umiejętności wychowawczych z ramienia Stowarzyszenia ACTIVIUM, trener kursów efektywnej nauki dla dzieci, kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży (w okresie wakacyjnym organizuje wyjazdy). Doświadczenie zdobywała na praktykach w przedszkolach, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku pomocy społecznej i świetlicy środowiskowej, a także na rocznym stażu w programie „Dobry Rodzic – Dobry Start” Fundacji Dzieci Niczyje, co w największym stopniu ukierunkowało jej myślenie o dzieciach i relacjach z nimi. Najchętniej spędza czas na łonie przyrody lub z ciekawą książką i kotem na kolanach.

W zeszłym roku wychowawczyni grupy Arbuzów, obecni