Zajęcia psychoedukacyjne

ZAJĘCIA Z ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

Uczucia, samoświadomość, życiowe umiejętności, zdolność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, poczucie własnej wartości, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji, empatia, sposób postrzegania siebie samego są niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju psychicznego współczesnego człowieka. Rozwój psychiczny to stopniowe nabywanie zdolności i umiejętności w sferze samokontroli, relacji społecznych, emocji i nauki szkolnej. Na drodze rozwoju psychicznego dziecko musi wykazać się kompetencją. Kompetencja wiążę się z tym, że dziecko skutecznie spełnia wymogi związane z każdym zadaniem rozwojowym, jakie napotyka na drodze do dorosłości.

Podczas zajęć z rozwijania umiejętności psychospołecznych wspieramy dzieci w poszczególnych sferach rozwoju psychicznego. Rozwijamy kompetencje w zakresie samokontroli, nabywania umiejętności społecznych oraz stopniowego uczenia się rozumienia i wyrażania uczuć, racjonalnego myślenia i kształtowania pozytywnej samooceny.

Zajęcia z rozwijania umiejętności psychospołecznych opierają się m.in. na teorii inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera oraz teorii inteligencji emocjonalnej Daniela Golemana. Pierwsza teoria wskazuje na istnienie dwóch rodzajów inteligencji personalnej: interpersonalnej i intrapersonalnej. Osoby z dobrze rozwiniętą inteligencją interpersonalną potrafią rozróżnić i odpowiednio zareagować na rodzaj nastroju, temperamentu, motywacji oraz pragnień innych osób. Intrapersonalna inteligencja daje możliwość wglądu we własną osobowość, rozróżnienia odczuwanych emocji oraz świadomość ich mocnych i słabych stron. Inteligencja personalna pozwala dziecku monitorować sposób wyrażania emocji, dostosowywać je do reakcji innych, modyfikować zachowania w relacjach z innymi, wyrażać opinie kolektywne i przewodzić grupą. Inteligencja personalna jest podstawą przywództwa. Druga teoria udowadnia, że dzieci z dobrze rozwiniętą inteligencją emocjonalną mają większe szanse na szczęśliwe i produktywne życie oraz opanowanie umiejętności, które zapewnią im sukces osobisty i zawodowy, gdy dorosną.

Zajęcia z rozwijania umiejętności psychospołecznych odbywają raz w tygodniu (w klasach 1-3 w ramach zajęć z edukacji wczesnoszkolnej) i trwają jedną godzinę lekcyjną.